Cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng 4.0 – Cuộc cách mạng về khoa học và công nghệ. Trong thời đại kỷ nguyên số con người đang xoay theo guồng quay của cả thế giới. Những kiến thức công nghệ, hay kỹ năng công nghệ là những yếu tố tích cực đưa bạn hòa mình vào không khí đó.