Dưới đây là những chia sẻ về kỹ năng mềm gồm những kỹ năng quan trọng như kỹ năng bán hàng, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển sự nghiệp hay kỹ năng ứng xử… Kỹ năng là một trong những yếu tố then chốt để phát triển bản thân.