Giới thiệu những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, cách xử lý các tình huống thường gặp trong công việc. Công việc chuyên môn tốt và giỏi luôn phải đi liền với ứng xử linh hoạt.