Những biểu hiện của ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể hiểu theo cách đơn giản nhất là những biểu hiện hành vi của con người ra bên ngoài thể hiện được suy nghĩ và lời nói bên trong. Am hiểu về ngôn ngữ cơ thể có thể giúp chúng ta dự đoán các tình huống, giỏi hơn trong giao tiếp.