Tâm lý học nhận thức là một phạm trù của tâm lý học nói chung, nghiên cứu về tiềm thức con người, những điều sâu xa nhất có ảnh hưởng đến tâm lý con người.