Tổng hợp những kiến thức về tâm lý, những hiểu biết về tâm lý con người, hiệu ứng tâm lý, ngôn ngữ cơ thể, nhận thức và tâm lý học hành vi. Tâm lý là một phạm trù rất phức tạp.