Pháp Luật

Mẫu đơn Ly Hôn Đơn Phương, Thuận Tình mới nhất 2020

Nội dung chính:

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH

I. Mẫu đơn ly hôn thuận tình dùng khi nào?

  • Mẫu đơn ly hôn thuận tình được quy định tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự. Cụ thể lại Mẫu 01-VDS
  • Ly hôn thuận tình là khi hai vợ chồng thống nhất hết về việc ly hôn, việc nuôi con cũng như về vấn đề tài sản. Khi này, một trong hai hoặc cả hai có thể nộp Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (cụ thể là Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản sau ly hôn).

II. Mẫu đơn ly hôn thuận tình năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm 2020              

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂNf ………….

Chúng tôi gồm:

Họ và tên vợ:…………………………………….Ngày sinh: ………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………………….cấp ngày:…………… tại:……………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………….

Họ và tên chồng:………………………………….Ngày sinh: ………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………………….cấp ngày:…………… tại:……………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………….

Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn ngày ……………….. tại UBND xã/ phường/ thị trấn……………huyện/quận…………tỉnh/thành phố……………………………

Chúng tôi làm đơn này, yêu cầu Tòa án nhân dân……………………….….công nhận thuận tình ly hôn cho chúng tôi với lý do như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về con chung: (có/ chưa có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi thỏa thuận về người trực tiếp nuôi dưỡng và mức cấp dưỡng như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về tài sản chung: Chúng tôi thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu không có tài sản thì ghi “Không có tài sản chung”

Về vay nợ và các nghĩa vụ tài chính khác: Chúng tôi thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có thì ghi không có)

Kính đề nghị Tòa án nhân dân ………………… xem xét và công nhận thuận tình ly hôn cho chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn Quý Tòa.

               CHỒNG VỢ
        ( Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

III. Cách viết đơn ly hôn thuận tình

Về thông tin cơ bản:

Phần này cần điền đầy đủ và chính xác thông tin về họ tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú, CMND của cả hai vợ chồng.

Lý do xin ly hôn thuận tình: Khi thuận tình ly hôn, hai vợ chồng đã thực sự tự nguyện về quyết định của mình và trình bày lý do ly hôn. Lý do có thể là cuộc sống gia đình không hòa hợp, cả hai bên đã cố gắng hòa giải nhiều lần nhưng không thành, vợ chồng không còn tình cảm, mục đích của hôn nhân không đạt được.

      Về con chung:

Nếu chưa có con chung thì ghi “chưa có”. Nếu có con thì ghi đầy đủ họ tên, năm sinh của con vào đơn. Phần này cũng cần nêu rõ người trực tiếp nuôi con sau ly hôn và mức cấp dưỡng hàng tháng. Việc thỏa thuận về vấn đề con chung trong việc giải quết ly hôn thuận tình phải đảm bảo được các quyền lợi chính đáng của con, tạo điều kiện giúp con phát triển tốt nhất.

      Về tài sản chung:

Nếu không có tài sản chung thì ghi “không có”. Nếu có tài sản chung thì liệt kê cụ thể các loại tài sản.

Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kì hôn nhân; tài sản được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung; hoặc tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Trong nội dung đơn thuận tình ly hôn, hai bên vợ chồng cần thể hiện được thỏa thuận về việc chia tài sản chung của hai vợ chồng, mỗi người được quyền sở hữu tài sản gì sau khi ly hôn.

Nếu có tài sản mà không muốn đưa vào thì có thể viết: “Chúng tôi tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết”

      Về nợ chung:

Nếu không có nợ, ghi “không có”. Nếu có nợ chung, cần thống kê đầy đủ các khoản nợ, tên tài sản vay, người cho vay, thời gian trả, người trả,… và thỏa thuận về người có nghĩa vụ trả khoản nợ đó.

MẪU LY ĐƠN HÔN ĐƠN PHƯƠNG

I. Khi nào dùng mẫu đơn ly hôn đơn phương?

  • Mẫu đơn ly hôn đơn phương (hay đơn khởi kiện ly hôn) được quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.
  • Khi tình trạng hôn nhân trở lên trầm trọng (vợ chồng không còn quan tâm đến nhau; một trong hai bên có hành vi ngược đãi; vợ chồng ngoại tình mà nhiều lần hòa giải, nhắc nhở không thành) thì một bên có quyền nộp đơn Ly hôn đơn phương tại Tòa án có thẩm quyền.
  • Khác với thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn có thể xét trên rất nhiều trường hợp như thống nhất được vấn đề ly hôn nhưng chưa thống nhất được con cái ai nuôi, tài sản như nào? Hoặc chưa thống nhất được tất cả các vấn đề. Khi đó, bên yêu cầu phải dùng mẫu Đơn khởi kiện ly hôn.

II. Mẫu đơn ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….ngày …. tháng ….  năm …..

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Họ và tên người khởi kiện:………………………….sinh ngày:………………

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:…………………………cấp ngày……………….. tại……………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện:……………………………. Sinh ngày: …………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………………….. cấp ngày………… tại……………………………………

Về tình cảm:

Hai chung tôi tự nguyên đăng ký kết hôn ngày….. tháng……năm…….tại UBND ………………………………………….. Tôi làm đơn này kinh mong TAND ………………….giải quyết ly hôn cho tôi với lý do như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nhận thấy tình trạng hôn nhân đã rất trầm trọng, không thể cứu vãn, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy, tôi làm đơn này mong TAND………………………. xem xét giái quyết vấn đê ly hôn, nuôi con và chia tải sản cho tôi.

Về con chung: (có/ chưa có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mong muốn của tôi sau ly hôn như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về tài sản chung: Trong thời gian chung sống chúng tôi có/ không có tài sản chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mong muốn của tôi sau ly hôn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Về vay nợ và các nghĩa vụ tài chính khác:  (có/ không có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                 Kính đề nghị Tòa án nhân dân ………………..xem xét giải quyết ly hôn cho vợ chồng tôi để để sớm ổn định cuộc sống riêng của hai bên.

Xin chân thành cảm ơn Quý Tòa.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

III. Cách viết đơn Ly hôn đơn phương

Thông tin người khởi kiện và người bị khởi kiện

Thông tin họ và tên người khởi kiện, họ và tên người bị kiện (được viết bằng chữ in hoa, có dấu);

Thông tin ngày tháng năm sinh;

Thông tin số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu (ghi rõ ngày cấp, nơi cấp);

Thông tin nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

Thông tin nơi ở hiện tại,… của hai vợ chồng.

Thông tin tình cảm vợ chồng

Người viết đơn ly hôn ghi rõ địa điểm kết hôn, thời gian kết hôn, thời gian hai người chung sống. Trình bày rõ vợ chồng còn đang ở chung với nhau hay không? Có ly thân không? Đã ly thân được bao nhiêu năm (nếu có)?

Trình bày tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân ly hôn. Mâu thuẫn vợ chồng được hòa giải tại cơ quan hay địa phương chưa? Trình bày rõ căn cứ để đơn phương ly hôn như:

Vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình. Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

Vợ hoặc chồng vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình.

…..

Thông tin con chung

Trình bày rõ thông tin con cái bao gồm: số lượng con chung, họ và tên con, giới tính, ngày/tháng/năm sinh…Nếu vợ chồng thỏa thuận được với nhau người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng thì ghi rõ sự thỏa thuận của vợ chồng;

Trong trường hợp chưa đi tới thống nhất người trực tiếp nuôi con khi ly hôn thì người làm đơn ly hôn cần ghi rõ nguyện vọng nuôi con hoặc nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Trong trường hợp cả hai không thể tự thỏa thuận về việc nuôi con, Tòa án sẽ căn cứ vào điều kiện vật chất, điều kiện về tinh thần và tư cách đạo đức của vợ/chồng để quyết định người trực tiếp nuôi con khi ly hôn.

Nếu vợ chồng chưa có con chung, thì ghi “Không có”.

Thông tin tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Đây là nội dung để tòa án làm căn cứ để phân chia tài sản cho vợ chồng sau ly hôn.

Trường hợp không có tài sản chung thì ghi Vợ chồng chúng tôi không có tài sản chung.

Trường hợp vợ chồng đã thỏa thuận được phân chia toàn bộ tài sản chung thì nêu rõ sự thỏa thuận của vợ chồng. Hoặc vợ chồng tự thỏa thuận và không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trường hợp vợ chồng chưa đi tới thống nhất phân chia tài sản chung thì nếu có tài sản chung, phải thống kê chi tiết số tài sản chung của vợ chồng, yêu cầu nguyện vọng trong việc phân chia tài sản đó.

Thông tin nợ chung và các nghĩa vụ tài chính khác trong thời kỳ hôn nhân

Tòa án sẽ căn cứ vào thông tin các khoản nợ chung để xác định trách nhiệm trả nợ của vợ chồng.

Nếu vợ chồng không có nợ chung ghi vào trong đơn là “Vợ chồng chúng tôi không cho ai vay nợ và cũng không nợ ai nên không yêu cầu Tòa án giải quyết”.

Nếu vợ chồng có khoản nợ chung, không đạt được sự thống nhất trong trách nhiệm trả nợ thì cần thống kê đầy đủ, chi tiết các khoản nợ chung, chủ nợ là ai, thời gian nợ, thời gian phải trả nợ, tên tài sản nợ,người làm chứng (nếu có) …

Trên đây là mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2020 các bạn có thể tham khảo cách viết, cách trình bày đơn ly hôn thuận tình và đơn ly hôn đơn phương. Nếu còn vấn đề hay nội dung nào chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đình qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trích nguồn: https://luatnqh.vn/

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button